TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Nowa ustawa – nowe obowiązki dla organizatorów i operatorów
- Opublikowano: 19.02.2018 13:42:24
Nowa ustawa – nowe obowiązki dla organizatorów i operatorów

22 lutego 2018 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Co to oznacza dla organizatorów i operatorów transportu publicznego? Otóż od dnia 1 stycznia 2028 r. każda jednostka samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 000, będzie mogła świadczyć lub zlecać świadczenie usługi komunikacji miejskiej tylko podmiotowi, którego udział autobusów zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów na obszarze tej jednostki samorządu terytorialnego wynosi co najmniej 30%.

Marcin Gromadzki z Public Transport Consulting przypomina, że autobusami zeroemisyjnymi w rozumieniu ustawy, są pojazdy wykorzystujące do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, a także trolejbusy.

Identyczną proporcję wprowadzono w odniesieniu do świadczenia lub zlecania przewozów jednostkami pływającymi, co dotyczy m.in. Koszalina, Ostródy i Szczecinka. Przywołany wymóg jest dość odległy, dlatego teraz kilka słów o obowiązkach w perspektywie najbliższego roku.

Zgodnie z art. 37, każda jednostka samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys., zobowiązana jest do sporządzania co 36 miesięcy analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych.

Dokument ten ma objąć w szczególności:

1) analizę finansowo-ekonomiczną;

2) oszacowanie efektów środowiskowych związanych z emisją szkodliwych substancji dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi;

3) analizę społeczno-ekonomiczną uwzględniającą wycenę kosztów związanych z emisją szkodliwych substancji.

Ustawa zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do zapewnienia możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu analizy – na zasadach określonych w dziale III w rozdziałach 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wykonana analiza, niezwłocznie po jej sporządzeniu, jest przekazywana ministrowi właściwemu do spraw energii, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki i ministrowi właściwemu do spraw środowiska. Co ciekawe, jeżeli wyniki analizy wskazują na brak korzyści z wykorzystywania autobusów zeroemisyjnych, jednostka samorządu terytorialnego może nie realizować obowiązku osiągnięcia poziomu 30% udziału autobusów zeroemisyjnych. Analiza jest więc dokumentem kluczowym w tym zakresie, ale podlega weryfikacji przez aż trzy resorty.

Przywołany zapis oznacza, że w miastach, w których dokonano lub dokonuje się właśnie zakupu dużych partii fabrycznie nowych autobusów z silnikiem na olej napędowy, ale spełniającym normy czystości spalin Euro-6 lub hybrydowych, wynik analizy może wskazać na celowość odroczenia w czasie zakupu autobusów zeroemisyjnych.

Art. 72 ustawy zobowiązuje samorządy do wykonania pierwszej takiej analizy do dnia 31 grudnia 2018 r.

Ponadto, wszystkie jednostki samorządu terytorialnego liczące powyżej 50 tys. mieszkańców, do dnia 31 stycznia każdego roku, zobowiązane zostały do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw energii, informacji o liczbie i udziale procentowym pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w użytkowanej flocie pojazdów, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego przekazanie tej informacji.

Art. 80 zobowiązuje samorządy do zaktualizowania do dnia 22 lutego 2019 r. (czyli w terminie roku od wejścia w życie ustawy) planów transportowych, w celu uwzględnienia nowych wymagań wobec tych dokumentów, a mianowicie:

- określenia linii komunikacyjnych, na których przewidywane jest wykorzystanie pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym oraz wskazania planowanego terminu rozpoczęcia ich użytkowania;

- w sytuacji, gdy plan przewiduje wykorzystanie autobusów zeroemisyjnych lub autobusów napędzanych gazem ziemnym, także określenia:

1) geograficznego położenia stacji gazu ziemnego;

2) geograficznego położenia infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego;

3) miejsca przyłączenia do:

a) sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej – planowanej infrastruktury ładowania

lub

b) sieci dystrybucyjnej gazowej – planowanej stacji gazu ziemnego

lub

c) magazynu energii.

Marcin Gromadzki przypomina, że przy opracowywaniu planu transportowego na szczeblu gminy należy również uwzględnić wyniki analizy, o której mowa w art. 37 ust. 1 ustawy. Jeżeli wyniki tej analizy wskazują na zasadność wykorzystania w publicznym transporcie zbiorowym autobusów zeroemisyjnych, projekt planu transportowego, w zakresie wykorzystania tych autobusów, należy również skonsultować odpowiednio z operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego.

W toku tych konsultacji, operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przedstawia ocenę technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci infrastruktury ładowania w miejscach wskazanych w projekcie planu transportowego jako jej lokalizacje oraz możliwości dostawy energii elektrycznej do sieci z magazynu energii stanowiącego część tej infrastruktury, a operator systemu dystrybucyjnego gazowego – analogiczną ocenę technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci stacji gazu ziemnego w miejscach wskazanych w projekcie planu transportowego jako lokalizacje instalacji służących do zaopatrywania pojazdów publicznego transportu zbiorowego.

Dość łatwo policzyć, że aby nie złamać prawa i zdążyć z wymagającą tak szerokich konsultacji aktualizacją planu transportowego do dnia 22 lutego 2019 r., prace nad dokumentem należy rozpocząć nie później niż we wrześniu 2018 r.

W przypadku organizatorów komunikacji miejskiej, do tej daty muszą być już gotowe – i także skonsultowane – analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o których to analizach mowa w art. 37 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Terminy te są, delikatnie mówiąc, dość mobilizujące. W zasadzie analizy należałoby wykonywać niezwłocznie po uprawomocnieniu się ustawy – konkluduje Gromadzki.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ustawa
elektromobilność

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....