TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Nowela goni nowelę. W ustawie o transporcie zbiorowym
Marcin Gromadzki - Opublikowano: 26.07.2017 15:00:43
Nowela goni nowelę. W ustawie o

Jak poinformował nas Marcin Gromadzki z firmy Public Transport Consulting, na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się informacja o skierowaniu do uzgodnień międzyresortowych (27 adresatów) oraz do konsultacji publicznych (40 adresatów) projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw – z dnia 14 lipca 2017 r.

Pisma otwierające konsultacje datowano na dzień 14 lipca 2017 r. Na zgłaszanie uwag wyznaczono dość krótki termin: 14 dni od daty otrzymania pisma wraz z projektem, co – biorąc pod uwagę okres urlopowy – mogłoby wydawać się nie lada wyzwaniem.

Kolejowy trop

Lektura treści prowadzi jednak do wniosku, że pomimo identycznej nazwy, obecnie procedowany projekt ustawy nie ma nic wspólnego z dokumentami stanowiącymi przedmiot prac zespołu ds. opracowania projektu o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (ostatnią wersję projektu, która została przekazana członkom zespołu przez Pana Ministra Andrzeja Adamczyka, datowano na 1 czerwca 2017 r.)

Wniosek ten potwierdza sygnatura obydwu pism – ze skrótem DTK (co oznacza Departament Kolejnictwa), a także podpisy: Pana Kazimierza Smolińskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, który nie uczestniczył w pracach zespołu oraz Zastępców Dyrektorów Departamentu Prawnego i Departamentu Kolejnictwa.

Oznacza to, że w sytuacji, kiedy środowisko transportowe i samorządy z niecierpliwością oczekują nowej wersji ustawy regulującej funkcjonowanie drogowego publicznego transportu zbiorowego, dość nieoczekiwanie pojawił się projekt nowelizacji ustawy, który dotyczy zupełnie innych kwestii.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu, przedmiotowy projekt ma na celu zapewnienie zgodności przepisów prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej – poprzez dostosowanie do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego. Wejście w życie nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym skorelowano z wejściem w życie rozporządzenia (UE) 2016/2338, które nastąpi z dniem 24 grudnia 2017 r.

Dodatkowo wskazano, że niektóre z proponowanych regulacji zawartych w nowej ustawie o publicznym transporcie zbiorowym mają na celu wypełnienie zobowiązań nałożonych przez Komisję Europejską w związku z trwającym procesem notyfikacji pomocy publicznej udzielonej w 2015 r. spółce "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. na restrukturyzację.

Nie tylko kolej

Wydawać by się więc mogło, że projekt ten, liczący zaledwie 6 stron tekstu samej ustawy i kolejne 6 stron uzasadnienia, koncentruje się przede wszystkim na sprawach dotyczących transportu kolejowego. Tymczasem projekt z dnia 14 lipca 2017 r. zawiera jednak pewne postanowienia, które są dość istotne z punktu widzenia samorządów oraz operatorów i przewoźników drogowych.

Nowy ust. 4a w art. 12 rozszerza zakres planu transportowego opracowywanego przez ministra właściwego do spraw transportu o zalecenia dotyczące działań samorządu województwa w zakresie przewozów do najbliższej stacji w województwie sąsiednim, umożliwiających przesiadki w celu odbycia dalszej podróży, oraz przewóz powrotny, w tym:

1) odcinki linii kolejowych, na których samorządy województw powinny zapewnić transport kolejowy;

2) minimalną liczbę par pociągów w ciągu doby na poszczególnych odcinkach;

3) wymagania dotyczące skomunikowań, w tym zapewnienie ciągłości przewozów na liniach łączących stacje o istotnym potencjale pasażerskim położone po obu stronach granicy województw;

4) wymagania dotyczące stabilności oferty przewozowej;

5) parametry techniczne linii, do których mają zastosowanie zalecenia zawarte w pkt 1-4;

6) wymagania dotyczące stabilności oferty zarządcy infrastruktury kolejowej, do których mają zastosowanie zalecenia zawarte w pkt 1-4.

W art. 22 ust. 2, dotyczącym zamówień podprogowych, dokonano dwóch zmian. Po pierwsze, zwrot: "nie więcej niż 23 środki transportu" zastąpiono zwrotem: "nie więcej niż 23 pojazdy drogowe". Po drugie, zwrot: "do średniej wartości rocznej przedmiotu umowy nie wyższej niż 2 000 000 euro" zastąpiono zwrotem: "do średniej wartości rocznej przedmiotu umowy mniejszej niż 2 000 000 euro". Różnica dotyczy więc 1 euro.

W art. 23 w ust. 4, precyzującym treść ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy, publikowanym obligatoryjnie przez organizatora, dodano nowy pkt. 5 – zobowiązujący do podania w ogłoszeniu także przewidywanej daty rozpoczęcia oraz okresu obowiązywania umowy o świadczenie usług publicznych.

W art. 25 ust. 3, dotyczącym treści obowiązkowych w umowie o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, dodano pkt. 4: "warunki dotyczące norm jakości i standardów socjalnych oraz podnoszenia jakości usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego". Oznacza to, że w umowie należy obligatoryjnie przewidzieć wzrastające wymogi dla operatora, przekładające się na wzrost jakości usług dla klientów.

Zgodnie z nowym art. 29a. ust. 1, każdy organizator przekazuje sprawozdanie zbiorcze dotyczące zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, do ministra właściwego do spraw transportu w terminie 30 dni od dnia jego publikacji. W tym miejscu przywołam treść odnośnego ustępu rozporządzenia: "Każdy właściwy organ podaje raz w roku do publicznej wiadomości sprawozdanie zbiorcze na temat zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych, za które jest odpowiedzialny, wybranych podmiotów świadczących usługi publiczne, jak również rekompensat i wyłącznych praw, które wspomniane podmioty świadczące usługi publiczne otrzymują w zamian. Sprawozdanie to wprowadza rozróżnienie między transportem autobusowym i transportem szynowym, pozwala na monitorowanie i ocenę wyników funkcjonowania, jakości i finansowania sieci transportu publicznego oraz, w stosownych przypadkach, informuje o rodzaju i zakresie wszelkich udzielonych praw wyłącznych".

Problemy mniejszych

Objęcie obowiązkiem wszystkich organizatorów stanowić będzie poważny kłopot dla najmniejszych samorządów – gmin wiejskich i małych miast oraz dla tych samorządów, które do tej pory nie organizowały jeszcze publicznego transportu zbiorowego, czyli dla większości samorządów powiatowych. Wydaje się, że racjonalnym byłoby zwolnienie z tego obowiązku np. samorządów kontraktujących usługi transportu drogowego w wymiarze poniżej określonego progu, np. do 23 pojazdów w ruchu lub do kwoty 2 mln euro rocznie.

Zgodnie z nową treścią art. 49 ust. 1, organizator przekazuje w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, właściwemu marszałkowi województwa, informacje dotyczące publicznego transportu zbiorowego poszerzone o daty rozpoczęcia i okres obowiązywania umów o świadczenie usług publicznych i rekompensaty, które otrzymują podmioty świadczące usługi publiczne.

Z kolei marszałek województwa, na podstawie otrzymanych informacji, przygotowuje zbiorczą informację dotyczącą publicznego transportu zbiorowego na całym obszarze objętym swoją właściwością, z podziałem na transport autobusowy i kolejowy.

Na mocy zmian wprowadzanych w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, dodatkowe uprawnienia uzyskuje Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, który:

- opiniuje projekt planu transportowego opracowanego przez marszałka województwa pod względem zgodności z ogłoszonym planem transportowym opracowanym przez ministra właściwego do spraw transportu;

- w przypadku projektu umowy zawieranej przez marszałka województwa, opiniuje ten projekt pod względem zgodności z planem transportowym ministra właściwego do spraw transportu, w zakresie realizacji zaleceń, o których mowa w art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, z uwzględnieniem hierarchii dokumentów oraz stanowisk województw sąsiednich oraz opiniuje umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich zawieraną przez marszałka województwa.

Czekamy dalej

Bardzo wnikliwa analiza tekstu obydwu projektów zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, tj. projektów z dnia 1 czerwca i 14 lipca 2017 r., dowodzi, że są to zupełnie rozłączne projekty – żaden z nich nie zmienia tych samych ustępów lub punktów w tych samych artykułach.

Zgodnie z założeniami projektu, ustawa wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2017 roku, z wyjątkiem art. 1 pkt 5 i 6, dotyczących trybów zamówień, które wchodzą w życie z dniem 3 grudnia 2019 r.

Na procedowanie najważniejszej dla transportu drogowego zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym nadal więc czekamy. Wprowadzona w obecnej noweli ustawy data 3 grudnia 2019 r. (dokładnie 10 lat od wejścia w życie Rozporządzenia 1370/2007) może więc stanowić – w kontekście przedłużających się prac nad nowelizacją przepisów dotyczących transportu drogowego – także nową datę wejścia w życie wszystkich planowanych zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ustawa
ptz
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....